facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Gala „Śląskie Asy”

Gala „Śląskie Asy” to uroczystość organizowana corocznie przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. W jej trakcie Uczelnia honoruje najzdolniejszych i wyróżniających się dodatkową aktywnością uczniów szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego.

Do udziału w gali mogą zostać zgłoszeni laureaci oraz finaliści konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich oraz olimpiad stopnia centralnego uwzględnionych w spisie konkursów i olimpiad.

Zgłoszenie kandydata odbywa się poprzez wypełnienie dwuetapowego formularza elektronicznego przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną. Podczas pierwszego etapu rejestracji, w celu uzyskania kodu dostępu do etapu drugiego, wymagane jest załączenie skanu podpisanych oświadczeń stanowiących załącznik do regulaminu wydarzenia. Brak poprawnie podpisanego załącznika skutkować będzie brakiem przejścia pierwszego etapu rejestracji, a tym samym uniemożliwi zgłoszenie kandydata w drugim etapie rejestracji. Etap drugi rejestracji polega na wypełnieniu finalnego formularza zgłoszeniowego, do którego dostęp uzyskuje się podając kod, otrzymany drogą mailową po pozytywnym zakończeniu etapu pierwszego rejestracji, tj. po zaakceptowaniu przez Organizatorów załączonych i poprawnie podpisanych oświadczeń.

O zakwalifikowaniu ucznia do gali dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona zostaną poinformowani drogą elektroniczną. Uroczystość odbywa się z końcem września danego roku. Szczegółowe zasady kwalifikacji laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów określone są w regulaminie.

Kontakt:
Dział Promocji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
e-mail: dlaszkol@us.edu.pl
tel: 32 359 20 41

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2024
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.